Alle påkrevde felt er ikke fyllt ut

Påkrevde felt er merket med gul farge

Rekruttering FINN ANNONSE

Fornavn *
Etternavn *
Fødselsnummer *
Fødselsdato *
Kjønn * Kvinne
Mann
Last opp profilbilde *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
Mobil *
E-post *
Førerkort * Har førerkort
Har ikke førerkort
Transportmiddel * Disponerer bil
Disponerer ikke bil
Telefon til pårørende *
Nærmeste pårørende *


Kunnskap Annen helse og sosialfaglig bachelor
Annen helse og sosialfaglig master
Barne og ungdomsarbeider
Barnehageassistent
Barnevernspedagog
Ergoterapeut
Helsefagarbeider
Lege
Lærer
Miljøarbeider (Ufaglært)
Sosiolog
Sosionom
Spesialpedagog
Sykepleier
Vernepleier
HPR-Nummer


Erfaringer Asylmottak
Barneverns institusjon § Atferd
Barneverns institusjon § omsorg
Bofelleskap for psykisk utviklingshemmede
Legekontor
Saksbehandling
Skole
Sykehjem
Sykehus
Tilsynsfører
Annet


Søknad *
CV (må inneholde minst 2 referanser) *
Vitnemål
Attester
Kursbevis
Vandelsattest


Språk Albansk
Arabisk
Bosnisk
Dari
Engelsk
Farsi
Norsk
Pashto
Pigeon english
Polsk
Portugisisk
Rusisisk
Serbisk
Somali
Spansk
Swahili
Tamilsk
Tigrinya
Tyrkisk
Urdu
Vietnamesisk
Annet


Taushetserklæring  

Bakgrunn

Taushetsplikten i helsetjenesten verner om private interesser og er begrunnet i ønsket om beskyttelse av enkeltmenneskers personlige forhold og private sfære. Taushetsplikten er et sentralt element i personvernet. Taushetsplikten begrunnes også med at pasienter skal få behandling. Dersom helsepersonell og andre ikke har taushetsplikt kan dette medføre at pasienten unnlater å oppsøke hjelp av frykt for spredning av opplysninger.

 

Omfang

Taushetsplikten gjelder opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysinger om andre personlige forhold, opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning, opplysninger av betydning for informasjonssikkerheten og opplysninger som det av andre grunner må sikres konfidensialitet for – som undertegnede får tilgang til i tilknytning til opphold ved, i samarbeid med, i avtale med- eller i arbeid/oppdrag for Minoriteten Bemanning AS Taushetsplikten gjelder også opplysninger som mottas i fritiden i situasjoner der pliktig øyeblikkelig hjelp ytes. Også taushetsbelakte opplysninger motatt i andre situasjoner hvor noen ber om helsehjelp på fritiden vil kunne omfattes. 

 

Det er også forbudt å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger på en urettmessig måte.

 

Taushetsplikten gjelder også etter at tjeneste eller arbeid er avsluttet. 

 

Lovkrav

Det følgende beskriver lovpålagt taushetsplikt:

  • i henhold til helsepersonelloven § 21 skal helsepersonell hindre at andre får kjennskap om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell
  • i henhold til helsepersonelloven § 21 a er det forbudt å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger på en urettmessig måte
  • i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 har alle som utfører tjeneste for helseinstitusjon som omfattes av loven, taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13
  • i henhold til helseregisterloven § 15 har alle som behandler helseopplysinger etter helseregisterloven taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 og taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven
  • i henhold til pasientrettighetsloven § 3-6 skal opplysninger om legems- og sykdomsforhold og andre personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt
  • i henhold til forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan å hindre at andre får kjennskap til det han gjennom tjenesten får vite om noens personlige forhold og om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning
  • i henhold til personopplysningsforskriften § 2-9 skal medarbeidere pålegges taushetsplikt for personopplysninger det må sikres konfidensialitet for. Det skal sikres mot uautorisert innsyn i så vel personopplysninger som i informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, jf. § 2-11.

 

Taushetsbrudd

I henhold til helsepersonelloven § 67 er det straffbart å overtre bestemmelsene i helsepersonelloven, herunder bestemmelsene om taushetsplikt.

 

I henhold til straffeloven § 121 er det straffbart å krenke taushetsplikt pålagt i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks.

 

Brudd på taushetsbestemmelser vil kunne få konsekvenser for eksterne samarbeidspartnere og deres firma/virksomhet i medhold av straffeloven §§ 121 og 405a.

 

I henhold til straffeloven § 144 er det straffbart for leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere rettsstridig å åpenbare hemmeligheter de er betrodd i stillings medfør.

 

Minoriteten Bemanning AS betrakter taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse eller brudd på avtale med Minoriteten Bemanning AS .Taushetsbrudd kan få følger for ansettelses- eller avtaleforhold.

 

Erklæring

Undertegnede er kjent med innholdet av den lovpålagte taushetsplikt som gjelder, herunder hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikten, at jeg er bundet av taushetsplikten og at taushetsbrudd kan medføre straffeansvar. 

 

Jeg er kjent med at taushetsplikten gjelder for all fremtid og at jeg ikke kan utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

 

Taushetsplikten kan bare settes til side dersom det foreligger samtykke fra den som eier opplysningene eller

unntak fra taushetsplikten i medhold av lovbestemmelser.

 

Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten vil kunne få følger i forhold til min arbeidskontrakt. 

Samtykke * Jeg samtykker


Samtykke til 60 timers arbeidsuke  

Arbeidsmiljøloven tillater, via forskrift om arbeidstid i institusjoner med medleverordninger, at det settes spesifikke grenser for tillatt arbeidstid under slike ordninger. I henhold til denne forskriften, kan arbeidsmiljølovens generelle rammer for arbeidstid utvides. Forskriften fastsetter at arbeidstakere som er en del av en medleverordning, ikke skal arbeide mer enn 48 timer per uke over en periode på 7 dager. Det er også mulig for den enkelte arbeidstaker å gi skriftlig samtykke til en ukentlig arbeidstid på opptil 60 timer.

 

Jeg erklærer med dette at jeg ønsker å arbeide inntil 60 timer per uke i medleverturnus.

 

Samtykke Jeg samtykker


Jeg aksepterer å ligge i databasen for å kunne bli tilbudt oppdrag


Solution powered by webofficeone.com